Home»ВОДЕЩИ НОВИНИ»През 2017/2018 г. 16 300 ученици са напуснали училище

През 2017/2018 г. 16 300 ученици са напуснали училище

Към 1 октомври 2018 г. учебни занятия се водят в 1 955 общообразователни училища, от които 131 начални, 1 173 основни, 68 обединени, 115 гимназии и 468 средни училища.

В сравнение с предходната година общообразователните училища намаляват с 14 поради закриване или преобразуване, съобщиха от НСИ.

Учениците са 581,3 хил., от които 86,1 хил. са записани в училища в селата. В една паралелка в дневните общообразователни училища се обучават средно по 21 ученици. През учебната 2017/2018 година 16,3 хил. ученици са напуснали общообразователните училища, от които 13,9 хил. са се обучавали в основното образование. Най-голям е относителният дял на учениците, които са заминали в чужбина – 7,5 хил., или 46,1%, следван от дела на напусналите по семейни причини – 6,5 хил., или 39,6%, и на напусналите поради нежелание да учат – 8,8%.

През 2018 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 71,8 хил., а средно образование – 26,5 хил. ученици.

Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I – IV), е 85,2%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език – 91,9%. Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2018/2019 година са 50,8 хиляди. От тях 94,4% са със завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, 4,9% са завършили „професионален бакалавър“ или еквивалентна в миналото степен и 0,7% са със средно образование.

В учителската професия преобладават жените, които съставляват 85,4% от общия брой на учителите.

Към 1 октомври 2018 г. в страната функционират 78 частни общообразователни училища, от които 4 начални, 31 основни, 18 гимназии и 25 средни училища. В тях са записани общо 10 113 ученици, или 1,7% от общия брой на учениците в общото образование.

Към 1 октомври 2018 г. в страната функционират 1 834 самостоятелни детски градини с директор. В тях са записани 218,8 хил. деца, от които 113,0 хил., или 51,6% са момчета.

В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 1,0%. Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, за учебната 2018/2019 година, е 78,4% и остава непроменен спрямо миналата учебна година.

Средният брой деца в една детска градина за страната е 119, като за градовете е значително по-голям – 154, а за селата – 62. Една група се формира средно от 24 деца, съответно 25 в градовете и 20 в селата.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 19,8 хил. и в сравнение с предходната учебна година се увеличава със 182 души, или с 0,9%. Детските учители са 18,5 хил., или 93,7% от педагогическия персонал.

През учебната 2018/2019 година в страната функционират 101 лицензирани частни детски градини, или с 3 повече от предходната година. Те са посещавани от 4 606 деца или 2,1% от записаните в детските градини. БГНЕС

___________ (!) Всички права на публикуваните новини, статии и снимков материал са запазени. Новините, статиите и снимковият материал не могат да бъдат използвани без изрично разрешение, дори да се посочва източникът им.